ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆପଦ ପ୍ରବନ୍ଧନ

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆପଦ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ୨୦୧୭-୧୮

ଜିଲ୍ଲା ଆପଦ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲିଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ। :-

ଜିଲ୍ଲା ଆପଦ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ୨୦୧୭-୧୮ ପ୍ରଥମ ଭାଗ (PDF 4162 KB)
ଜିଲ୍ଲା ଆପଦ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ୨୦୧୭-୧୮ ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ (PDF 5846 KB)